Navn: Morten Nydal
Fartstid i Bodø Havn: 10 år
Stilling: Driftssjef / PFSO

Hovedoppgaver: Ansvar for den operative driften i Bodø Havn – drift og oppsyn


Hva er Bodø Havn for deg?
Bodø Havn for meg er en god arbeidsplass. Men det er også en bedrift med ansvar for samfunnet rundt seg og en tilrettelegger for at næringslivet i havna kan utvikles, så vel som at Bodø Havn som bedrift kan utvikles internt.

Hvordan ser en vanlig arbeidshverdag ut for deg?
Arbeidshverdagen min er varierende. Jeg lager som regel en plan for dagen, men det er sjeldent den er fullført ved slutten av dagen, for det er mye annet som skjer som stort sett må prioriteres.

Jeg startet i jobben som driftssjef 15. mars og siden da har vi hatt to ansettelser, to som har sluttet, fått nytt vaktselskap, gått over til nytt havnedatasystem og omorganisert havneoppsynet. Det er mye som skjer på kort tid og det er veldig spennende. I det daglige har jeg ansvar for søknader om tiltak i sjø og for oppfølging av diverse avtaler, sånn som avtalen vår med vaktselskapet, havnedatasystemet og nabokommunene. Jeg konterer også faktura og skriver anbudspapirer ved anskaffelse av driftsutstyr og tjenester som overskrider terskelen for offentlig anskaffelse.

Som driftssjef har jeg det overordnede ansvaret for ISPS. ISPS er en viktig og stor del av Bodø Havn, og for tiden jobber jeg sammen med Tom-Roger og Kjersti med nye sårbarhetsanalyser og sikringsplaner. Jeg har også det overordnede ansvaret for verktøy og maskiner, og må påse at de ansvarlige på drift følger opp det som skal følges opp. Gjennom min jobb i Bodø Havn har jeg ansvar for utføringen av vedlikeholdet på de offentlige kaiene i Væran. I den forbindelse er jeg med på flere turer til Væran for befaring og planlegging. I forrige uke var jeg for eksempel på Bliksvær sammen med Truls for ferdigbefaring av en dykdalb, som Bodø Havn har fått bygget der.

I jobben som driftssjef har jeg personalansvar for syv ansatte. Det innebærer oppfølging av ansatte, arbeidsplaner, ferieplaner, ansvarsområder og årlige medarbeidersamtaler. Jeg har faste ukentlige møter med både havneoppsynet og driftsavdelingen hvor vi vurderer utfordringer i havna og utbedringsbehov, ser på status på prosjekter og oppsummerer hva som skjer fremover. Gjennom idemyldring og diskusjoner finner gjengen på driftsavdelingen og jeg som oftest gode løsninger på utfordringer.

Hvorfor søkte du jobb i Bodø Havn?
Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med det maritime, særlig å jobbe ute på båt. Men det ble ikke noe av det da jeg var yngre. Jeg utdannet meg som elektriker og jobbet i flere år som kuldeteknikker. Da Bodø Havn utlyste en stilling som trafikkinspektør i 2009 søkte jeg på jobben og fikk den. Jeg begynte da å jobbe i havneoppsynet, før jeg gikk over til stillingen som oppsynskoordinator og så driftssjef som jeg jobber som i dag.

Det beste med å jobbe i Bodø Havn….
Er at det er et godt og inkluderende arbeidsmiljø, gode kollegaer og en spennende arbeidsplass hvor det skjer mye.