Artikkel av: Tove Becker BarberSHORTSEA SHIPPING

Havnedirektøren i Bodø, Ingvar M. Mathisen og kommunikasjons og markedsdirektør Ole A. Hagen i Tollpost Globe er to av mange som er bekymret for fremtiden til Nordnorge-linjen – en transportstrekning for gods som begynner på jernbanen i Oslo, skifter til sjøtransport i Bodø og går deretter langs kysten til Alta.

Grønn godstransport til Nord-Norge i 26 år

Tollpost Globes lasteskip MS ”Tege” vil bli tatt ut av godstrafikk om et par år. Dette bekrefter Ole A. Hagen. Han påpeker at ”Tege” skal gjennom en sertifisering neste år, og resultatet av denne vil langt på vei avgjøre MS "Tege" sin videre skjebne.

- ”Tege” har gått i trafikk i Nord-Norge siden 1984. Skipet begynner å nærme seg pensjon, påpeker Hagen. Tollpost Globe har chartret MS "Tege" av rederiet Chriship. Kontrakten går ut i 2014.

Tollpost Globe ønsker å åpne konseptet for andre transportører. I den sammenheng etablerer flere aktører et prosjekt for å støtte opp om private aktører som kan videreutvikle og realisere et nytt driftkonsept. Overordnet målsetning er å styrke næringslivet i landsdelen gjennom å øke tilgangen på konkurransedyktig grønn godstransport.
 

Møte med statsråd Berg-Hansen

21. juli deltok statsråd Lisbeth Berg-Hansen på et møte i Bodø havn hvor hun ble orientert nærmere om situasjonen. Tilstede var representanter fra Tollpost Globe, rederiet Chriship, Stortinget, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og. Bodø havn

- Et godt og konstruktivt møte, oppsummerer havnedirektøren. Statsråden var godt briefet om Nordnorges-linjen på forhånd, og syntes å forstå problemstillingen og utfordringen Men hun var også opptatt av problematikken rundt ulovlig statsstøtte, da tilskudd og garantier i EU/ESA sammenheng er likestilt og ikke lovlig.

- Det er ikke et tilskudd som trenges her, men en garanti, da dagens reder eksempelvis sier at hvis transportørene garanterer 500 containere i uken i 15 år fremover, så bygger de båten. Det er ikke transportørene klar til å gjøre, påpeker Ingvar Mathisen.

Det var i møtet enighet om at man har det samme målet om miljøvennlig og konkurransedyktig transport som kombinerer sjø og bane, utfordringen forblir muligheten for motta en delgaranti for byggingen av et nytt skip, statlig eller fra annet hold.

For stort for én aktør alene
Tollpost Globe ønsker ikke å ta risikoen alene med å skaffe et større skip. Eller kanskje heller to mindre skip, som vil gi bedre retningsbalanse. Kostnadene vil bli på flere hundre millioner kroner, og transportbransjen er svært konkurranseutsatt.  

- Hovedkonklusjonen er at et nytt fartøy, gitt forutsetninger, er bedriftsøkonomisk lønnsomt. Men det er og blir den økonomiske risikoen med hensyn til kontrahering av et nytt skip til 250-300 millioner kroner som er utfordringen, påpeker Ingvar M. Mathisen. 

Annen drahjelp - Økobonus
Det kan også finnes løsninger som allerede benyttes i EU i dag, som med hell kan kopieres til Norge og Nordnorge-linjen. Et eksempel er Øko-bonus, som hjelper miljøvennlig nærskipsfart langs Italias kyst. 

- I NTP foreslås en ny insentivordning for mer godstransport på sjø og bane. Nordnorge-linjen er en perfekt pilot i så måte, oppfordrer Bodøs havnedirektør. 

Han mener at nærskipsfartstrategien som fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har tatt initiativ til, er et svært godt tiltak. Likeså kampanjen ”Fra Land til Sjø” som Else-May Botten (Ap) har reist kysten rundt med siden februar, og ikke minst ”Velg sjøveien” som Shortsea Promotion Center, Norsk Havneforening, rederier med flere står bak. 

Gods er grunnlaget
Andre steder i landet er jernbanen lagt opp for å dekke behovene til persontransport, og godstransport er noe som spiller annenfiolin. På Nordlandsbanen er godstransporten selve grunnlaget. Nordlandsbanen og ”Tege” er langt på vei avhengig av hverandre. 

Nordlandsbanen forbinder Bodø og Trondheim, en strekning på 729 kilometer. ”Tege” tar tre ganger i uken turen nordover til Tromsø. Én av gangene går skipet helt til Alta. 

- ”Tege” tar om lag halvparten av alt godset som kommer med Nordlandsbanen med videre nordover.  Forsvinner ”Tege” uten å erstattes av et annet skip, må togtilbudet reduseres kraftig, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen. I Bodø forlenges Nordlandsbanen effektiv med sjøveien videre til Lofoten, Vesterålen, Troms og Finnmark.

Uten ”Tege” går godset på vei
Med redusert frekvens er det ikke grunnlag for å opprettholde godstransport på Nordlandsbanen. Og da er løsningen å frakte varene som skal nordover på veinettet. Stikk i strid med alle politiske ønsker om å få mest mulig av godstransporten over på sjø, for å spare både kostnader og miljø. 

Nordlandsbanen er avhengig av godstransporten – passasjertransporten er i så måte en bonus.

Trenger to korridorer
- Enkelte hevder at det ikke er så farlig om Nordnorge-linjen svekkes – man kan i stedet benytte ARE-toget gjennom Oslo til Narvik. Kommentar?

- Den påstanden er et sidespor! På grunn av sårbarhet ved driftsforstyrrelser ved kun en korridor, og behovet for å opprettholde konkurranse i transportmarkedet, er det viktig med mer enn én hovedkorridor for containertransport til og fra Nord-Norge. Det er usikkert om Ofotbanen alene kan dekke transportbehovet i fremtiden på grunn av forventet vekst i malmtransporten. Merk deg at malmen kun kan transporteres sjøveien, mens for vårt gods er vei konkurrenten, påpeker Ingvar M. Mathisen - som samtidig forteller at han støtter en storstilt utbygging av Ofotbanen for å håndtere den økte malmtrafikken.

I tynn tråd
Jernbanedirektør Elisabeth Enger har også uttalt at Nordlandsbanen fremtid henger i en tynn tråd om ikke ”Tege” blir erstattet. Hun har forståelse for at en investering i den størrelsesorden det her er snakk om, er for stor for ett selskap alene. Til NRK Nordland sier Enger at det er nødvendig med en god dialog mellom interessene og staten. 

- Godstrafikken er selve begrunnelsen for Nordlandsbanen. Når vi først har den der, er en stadig økende passasjertrafikk en god bonus. Men det er godset som er grunnlaget.


Fakta om dagens sjøkonsept MS "Tege"
Kapasitet 63 stykk 25-fots containere 
Hastighet 16 knop
Tre turer pr. uke
Anløper Bodø, Stokmarknes, Harstad, Finnsnes, Tromsø og én gang i uken også Alta.
Korrespondanse med tog i Bodø

Fremtidig ønsket sjøkonsept
Økt kapasitet for gods
Behov for økt hastighet - 20-28 knop mot 12-16 knop i dag.
Transporttilbud som er åpen for samtlige samlastere og vareeiere
LoLo, RoRo eller en kombinasjon.
Miljøeffektiv og gassdrevet
God regularitet
Effektive, korte havneanløp